elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1933-03-07

 

[...]'kundea.— Elgoibar'ko abertzaleak nagikeriak utziaz, gogorkiro ari dira lan da lan aberri aldez.

Atzo antzerkiak, abes batza umetxuak ¡gaur itzaldiak, bai itzaldiak! Larunbat gabean Ozerin, Bilbo'tar abertzale jatorrak, itzaldi bikain bat egin zigun mendigoizalioi.

Igande goizian Deun Kepa balara zuzendugintzan mendigoizaliok, «Aitzeta» ospatzua, ta uri orretako mendigoizalien buru dan Larreategi'tar Joseba'kin Deun Kepa'ra iritxi ta bereala, gure mendigoizaliok abestu zuten Perosi'ren meza, organuan lagundurik Bereziartua'tar Igo'ek.

Meza bukatu ondorenian Eleiz atarian balarako gizon ta emakumez, ondo ornituaz itz egin zuan beñere ezkartuko ez degun «Altzeta» zintzuak; zein egoki, goxo, itz egin zien «Altzeta»k baserritar apalaiei. Amona xar, xarrak negar egiten zuten pozaren pozez, baka, beren bizian etzuten sermoirik entzun Eleizatik kanpora euskeraz. Etxe jaun zarrak «orrek dituk egiak motel» esanaz beren españak itxitzen zituzten.

Gazteak berriz, beren begi zoliaz ondo erakusten zuten zein arreta aundiz, entzun zituzten «Altzeta»ren erakutziak azkenik, poz pozik etxeratu giñan ingi mordoxka bat zabaldu ondorenian.

Ederki mendigozaleak jarrai bide ortatik, bada baserritarra degu lagunik onena gure azkatasunerako.

 

Itzaldia.— Datorren igandean Kamiñeroko pelota tokian izango da itzaldi bikain bat Emakume Abertzale Batza eralduta.

Etorri inguru errietako abertzaleak itzaldi onetara, bada egurztuaz arratsalde eder bat igaroko dezute.

 

Porrot.— Emengo Cordero-zaliak itzelkizun edo (conferencia) bat zeukaten juan dan igandean emengo Casa de Pueblo'n; baño jente gaiegi juan zalako suspenditu egin omen zuten. ¿Entzuterik ez dago ala?

Dana dala Madrila begira daudenez alderdiak «capa caida»n dijuaz, ez dek ala sosolisto.

 

Saski Naski.— Emen agurtu ditugu Zamarraga'tik etorrita «Altzeta» emaztea, bere semetxo Gotzaon ta Iñaki'rekin.

— Bere gaxo aldia igarota kalean ikusi degu Osoro'tar Nasariok, Banco Guipuzcoano'ko artezlaria, eta Aizpitarte'tar Joseba Mirena, Ulazia'tar Joseba ere bai.

 

ABERRI