elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Argia, 1936-03-08

 

—Gaxorik arkitzen zaigu gure antziñako idazle zarra dan Arriola'tar Justa «Gelatxo Errota». Lenbailen osatzia opa diot.

—Elizakuak artu ondoren Goiko Jaunak bereganatu du Jaio'tar Josebe 71 urteko amona xarra. G.B.

 

Gogo jardunak.— Gure Luistarrak Gogojardunetan ari zaizkigu Aita Lapeira izlari dutela.

 

—Beristain'dar Tiburtzio abertzale zintzua egun auetako baten kale garbitzalle asiko zaigu. Poztutzen gera; zorionak.

 

—Auteskundiak dirala ta ez dirala naikua zalaparta ibilli degu aspaldi onetan, baña geure gurenda aundiakin pozik gera, oraintxe. Orain lan asko egin dezatela gure aldun zintzo oiek. Ta gu berriz ere gertu egon biar degu; berriz laster ditugu auteskundeak geren errirako ziñegotziak aukeratzeko. Ia abertzaleak ez aiztu lengo bidiakin ta jarraitu oraintxe bezelaxe sutsu ta kementsu abertzale alde.

 

MIRENTXU