elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1935-07-05

 

Nastu ta labur.— Igazi zan igandian, Euzkel-eguna izanik, uri onetatik Iruña'ratu ziran abertzale talde andia. Ez eskerrik Aizpun, Oriol eta Olazabal.

«La Constancia» eta «Diario Vasco»ri azkenengo izparringi au tripetako min aundiarekin arkitzen da, dio astearteko zenbakian urrengo Euzkel-Eguna Jel zaliok. San Juan de Luz'en antolatu bear luketela —erregen zaliok antolatutako jai aldira baño—, gieago ara ere jungo lirake abertzalion jai batera... Tila, tila y más tila.

 

* * *

 

Datorren larunbatian Aritxabaleta'ratuko dira, emengo gaugurtzaliak, ango gaugurtzalien zidarresko eztaiak dirala ta, ta onen opas egingo diran jaietara.

 

* * *

 

Lengo astian, Azkoiti'ko senidiak, ikertzera zijuala, uri ontako gautzale (serenua) dan Sodupe'tar Erramon, bide erdian erorita topatu zuten «perlaxi» gaitzak artuta. Obetotxuago arkitzen dala diote ta benetan pozten gera.

 

* * *

 

Deba'ko Monreal zelaian, ostikoketa jokatu zuten, Eibar'ko «Salud y Cultura»k emengo «Izarra» aurka. Dina aldarri sartu ziskioten.

 

* * *

 

— Barcelona'ra, sestus pelotara junda Aranburu'tar Joseba. Asko irabazi.

— Madrid'etik etorri da Kintana'tar Jakinda, bere sendiarekin.

Bilbao'tik, etorrita, emen agurtau dogu, Andonegi'tar Mikel (Trikua).

— Gazteiz'era, jun dira, Gorostidi'tar Kepa, Ezenarro'tar Koldobika eta Saturraran'era Garate'tar Iñaki, irurak apaiz gaiak.

— Ondarru'ra jun dira, Etxeberria'tar Erruperta, bere emaste ta semearekin.

 

Emen agurtau ditugu, San Antonio Urkiola'ra jun etorria eginda. Azkoiti'ko (Aitona) gustiz arrotuta berau, jarri ditu urresko ortz eta agiñak-gañera makila gabe tente-malua baño ere tentiago (martitxa) beltza lagun zuala.

Martitxa-beltza lenago zan au, gaur bere arpegi ta aragiak gustiz zuri ta leunak ditu, ezagun da bai (droguero) enbat lagun egin duala, baña aren arpegian auts txuri eta pinturinak aukeran.

Gustiak, orrela dirala, urte azkotaraño osasuna opa dizutet.

 

AIXERIXA