elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1933-11-11

 

Euzko-araudia.—Uste genduan bezela gurenda aundiarekin igandez autarkiz Euzko-Araudi «Estatuto»a atera degu. Elagoibar'en oso gutxi agertu da Euzko-Araudia'ren aurka, alako sosolisto-tradicionalista. Olazabal mutil zartar batzuk.

Zorionak ba elgoibartarren batez ere emakumieri, lendabiziko autarkiz gogoz biotzez erakutzi dutelako Euzkadi'n ganako maitasuna.

Eta orain pozez arkitzen dira berriz ill onen 19'an, bere aldiz, lan egiteko.

Aurrera emakumiak erori barik gora biotzak, zuen lan eder orrek edarriko digu Euzkadi Azkatasun osoa.

 

Eleizakuak.— Artuta arkitzen dira, Epelde'tar Terese, baita ere Lizundia'tar Pantzeska «Etxe-zuri» ere. Laister sendatuta ikustia nai ditugu.

 

Eleizkizunak.— Egunero txadon nagusian, biltzen da oste aundia Garbitoki'ko animeri otoiz egiten.

Igandian mixio eguna degu, ez dakigu oraindik zer jai izango degun txadonaketa garaitz zertzeladak bialduko ditugu.

 

AIXERIXA