elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1933-09-09

 

Bi iru astean azaldu ezpagera, gure erriko «peztak» dirala ta [...] izan gera.

Gaur pesta ondorena «ajia» utzita lerrotxo bi jarri nai ditut.

Bartoloma deuna da gure erriko zaindari, ta bere omenez egin ditugu peztak. Elizan, apain eta ederrak: bezperako «Salve» ta jaupa nagusia egunian. Txonintza bai aparta, euskera garbi eta sutsuan Barrena'tar on Bixente, Donostikoak egin zigun.

Baita abestaldi goxua Azpeitiko abeslari yayua dan Belokik.

Udalak eratuta, soñua ugari, pelota jokua eta abar. Erriko eresbatzak dantzan erazo du gogotek; Eibar'koak Bartoloma gubian. Odarrukuak biamonian.

Onela gure gazteak, perikon, tango ta fox, ugari egiñak dira.

Eskerrak Arrasate'ko «dultziñeruak» ariñ ariñ jo tartetan eta ankak jaso eragin zuten.

Baserritarren pesta, ganadu sariketan izan da. «Premiuak» dirala ta ederrik azaldu zan.

Nik ez nuan uste gure baserrietan aiñ mardul ta ederrik gordetzen zituenik. Horrela izanik urtero jarri bear litzake sariketa au baserrian irizku ta bei ta txalei kontu egin deziten.

Trikitriki sariketa izan degu jaietan Gelatxok soñua bai ariñ eta garboso jo ta iru «pareja»k dantzatu zuten txalo ugari entzun ere bai, «plaza» betian bai zegon.

Urterokoa bear du onek ere, gure dantza garbian dantzatzera gazteak alegindu ditezen.

Horrela ba gure «peztak». Aurtengoak joan dira; urrengoak arte.

 

* * *

 

Udalak, bialduta liburutxo bat artu nuan. Bera zabaldu eta Iparragirre'ren olerki eresien bilduma ta ezti iritxi laburra Belaustegi'tar Jon Josebak egiña dala ikusi det.

Galdetu eta jakindet orrelako liburutxoen txorta aundi bat zabaldu duala gure udalak errian batian bestian. Poz pozik ikusi det erregalotxua eta eskerrak ematen dizkiet udal gizonei. Eskerrik asko.

 

* * *

 

Aurreragoko udalbatzar —sesio— baten. Getariko udalak bidalitako ezkutetza Idiakez'en gain, erabaki dute. Gure udalak ez duala ondo ikusten Idiakez'en arazoa jun dan eran jun bearra, ta bat egiten dala Getariko udalan naiarekin.

Eukotar biotzetik bezterik eziñ irten, baña erabaki onek onela beartzuan. Eta udalgizonak biotza eduki eta onela erabaki. Txalo bat eta zirikada bat jarraitu dezaten eusko izate alde, euskera alde.

Idiakez, euskera bastertuta utzi dalako dago dagoen eran. Bere alde egitea, euskera alde egitea da. Eta gorago dioten liburutxoen antzekoak zabaltzea, baita ere eusko alde eta euskera alde egitea da. Jarraitu bada udal gizonok bide ortan, eta guztiok lagundu dezaigun lan ortan.

 

* * *

 

Euskal idazle bat ezkondu: «Endoya».

Lezoko Gurutzaren oñetan dagonilaren 26'an sendi berri eusko sendia bat egin da.

Erentxun'dar Jon, irakaslaria, «Endoya» izenordekoz ain goxo ta mamitsu idatzi oi duana, gure lagun maite Jon ezkondu da.

Sendi abertzale bat bertatik datorkigula ezan bearrik ez, eta poztutzen gaitu.

Beaz, zorionak Jon eta Goi Jaunak urte asko ta zoriontsuak sendi berri ortan eman deikala.

 

IXAKA