elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1933-08-08

 

Gure eguna.— Igandean degu [...] eusko idazleen eguna [...] bai. «Aberri»ri omena egiñaz besarkada batean estutuko geran eskeroz, geure geuriak kontuak izango ditugun eskeroz, agur eder baten euskera goratu, elkar indartu, egun alai alaia igarotzea itxaro degun ezkeroz, geure eguna da ori.

Ziur nago, «Mirentxu» ta «Maitxo»k egun au gogoratu zutenean etzutela uste izan ain goragarri jartzea. Baña or min euren asmoa, aunditu [...] eta egun bete betea izango degun. Txolo bat zueri, orrelako asmaketak dituzutelako.

Egun orren gora bera iru zatitan [...] nuanian «Luzear»ek «pero» bat bezela jarri ziran, goizean jaikitean baño alperragotzat bota ote nituan idazle lagunak. Ez orrelakorik gutxiagorik ere. Eta goiz goizetik etortzeko naia batzuten ezkeroz, egun ortako lenbiziko zatia jaupa jarri degu, zortziterdietan.

Onek horrela egun ortako egitaraua onela izango da:

8 1-2, Jaupa, idazle anai ildakoen alde.

11 1-2, Euskal idazle Batzarra.

1, Otoruntza.

Lenbiziko goitik eta betikako bultziak zortzi ta zortziterdietan eltzen dira. Beriala jaupa, txadon nagusian. Amaiketan bi aldietako bigarren bultziak, eta amaikaterdietan 11 1-2tan Batzokian.

Batzarran ondoren, Butron'go ostatu zarrean «Bazkaria» onela:

Jatarkiak (entremeses)

¿Paella ta sopa? (zelan dira onek «Luzear»).

Lebatzak

Olazko erria. «letxugiakin»

¿Matekado? (zelan au ere?)

Oraingo igaliak

Rioja'ko ardua

Sagardua.

Ordaña 6,50 laurleko.

Bazkari onen ondorenian, Aberriren omenez degun ezkeroz, oroigarritxo bat ezkiñiko diogu, guztiok bezarkadarekin batean.

Ea bada, anai arrebak gure eguna igandean guztiok etorri. Agur, igande arte.

 

IXAKA