elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1933-02-19

 

Poxpoliñak.— Umetxu-poxpoliñak, jaiki aldi dute. Bai bear ere. Edo nun jolasetan poxpoliñ oek aberri oiturak azaltzen asi dira. Lan ori egokitzeko, garai garaian azaldu da liburutxo bat. «Saski Naski Poxpoliña-Jolas Abestiak» da liburutxu orren izena. Bere azal orrian izen orrez gain iru margotan iduri edo dibuju ederra du «Txiki» jatorrarena, bertan ezpata-dantzari bi zutik, zuzen ezpatak goian alkarrenganatuak eta erditik poxpoliñ neskatx alai bat buru gañean lore otarra daramala. Liburutxu orrek, berak dion eran Jolas Abestiak, au da izkia dauka ogetiru —23— abesti arte. Guztiak politak, eta oso atsegin umetxo-poxpolin eta gañerentzekoentzat, nere ustez zalantzik gabe, izango diranak. Eskuetaratu ditut nik, batzuk eta oso atsegin zaizkit; txinda ere merke da «balioz»; ogeita bost «sentimo», bakoitza. ¿Merkiago nai dezute?

Poxpoliñ guztiak izan dezatela bana, guraso edo gañerontzekuon bitartez, ikasi eta dantzatu ditezen oitura garbietan.

Eta orain erregu edo eskabide bat poxpolin onen aita dan Laborda jaunari. Ulertzen det bai, lan aundia dala, baño baita bearrekua dala uste ere. Bertatik bada eskabidea egitera nua.

Poxpolin Jolas-Abesti orren «musika» ezin al liteke azaldu, naiz eta erri bakoitzera, batzoki bakoitzerako bat izan. Zuk, Laborda ondo dakizu «musika» berak erakutzi deizkan poxpoliñeri? ori bearrekua dala. Beaz, zuregandik nire erregua ondo artua ikusita uste det.

 

Grippe.— Azaldu da, berriz ere «grippe» edo delakuori. Igezaldi luze xamarra izandu, baña emen da berriz ere. Ezta denok bildurrez. Ara bada. Sasi mediku oien antzera nere «errezeta» jakingo dezute orain. Gripe nai ezpadezu, «dieta» argi xamar; berakatza eta porrua ugari. (orregatik garesti dira «azokan») Zurekin badezu, grippe ori «pazientzia» lenbizi; «purgau» eta epeletan egon «manta» pian izertuaz eta itxaron juan artian. Igez egin duala ta osatuaz gogortu nai badezu, arrautz «preskuak» jan. Nai dezu jakin nun diran oek onak eta «merke»? Emen, Elgoibar'en «Mirentxu» idazleak «granja avicola» ortako bat du, eta berak ditu arrautza onak eta merke. Neri ala esan ziran lenguan; jakiñian dago ba bera, ni sasi-mediku asi naian nabilela ta... Orra bada, gripe, orren kontra nire «errezeta». Orain zuek nai ezpadezute ontzat artu, or konpon, Marianton.

 

IXAKA